รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Computer Programming

  • 1 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS301
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

ศึกษาหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคคำสั่ง เช่น ตัวแปร ค่าคงที่ เครื่องหมายกระทำการ นิพจน์ ฟังก์ัน เป็นต้น ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรีย์ แบบลิสต์ ศึกษาเกี่ยวกับคำสั่งแบบลำดับ เลือกทำและการวนซ้ำ การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม การบันทึกและอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลโดยการใข้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง ฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรม

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ทดสอบการกรอกขัอมูลวิชา

ทดสอบการกรอกขัอมูลวิชา

ทดสอบการกรอกขัอมูลวิชา

ทดสอบการกรอกขัอมูลวิชา

ทดสอบการกรอกขัอมูลวิชา

ทดสอบการกรอกขัอมูลวิชา

ทดสอบการกรอกขัอมูลวิชา

ทดสอบการกรอกขัอมูลวิชา

ทดสอบการกรอกขัอมูลวิชา

ทดสอบการกรอกขัอมูลวิชา

ทดสอบการกรอกขัอมูลวิชา

ทดสอบการกรอกขัอมูลวิชา

ทดสอบการกรอกขัอมูลวิชา

ทดสอบการกรอกขัอมูลวิชา

ทดสอบการกรอกขัอมูลวิชา

ทดสอบการกรอกขัอมูลวิชา

อาจารย์ผู้สอน