รายละเอียด

การเพาะเห็ด / Mushroom Culture

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 21035307
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเพาะเห็ด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mushroom Culture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การเพาะเห็ด

หน่วยเรียนที่ 1 ความสำคัญของเห็ด
1.1 ด้านเศรษฐกิจ
1.2 ด้านคุณค่าทางอาหาร
1.3 ด้านเภสัชวิทยา
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. ปฏิบัติการเตรียมอาหารพีดีเอและการฆ่าเชื้อ

หน่วยเรียนที่ 2 ชีววิทยาของเห็ด
2.1 คำนิยามศัพท์
2.2 ส่วนประกอบของเห็ด
2.3 วงจรชีวิตของเห็ด
กิจกรรม : 1. บรรยายและอภิปราย
2. ปฏิบัติการแยกเลี้ยงเนื้อเยื่อดอกเห็ดลงอาหารพีดีเอ

หน่วยเรียนที่ 3 เห็ดชนิดต่างๆ
3.1 เห็ดรับประท
3.2 เห็ดเมาและเห็ดพิษานได้
กิจกรรม : 1. บรรยายและอภิปราย
2. ปฏิบัติการเตรียมหัวเชื้อและการฆ่าเชื้อ

หน่วยเรียนที่ 4 ปัจจัยและสิ่งแวดล้อม
4.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเห็ด
4.2 สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเห็ด
กิจกรรม : 1. บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย
2. ปฏิบัติการเขี่ยเชื้อเห็ดลงหัวเชื้อ

หน่วยเรียนที่ 5 การทำเชื้อและหัวเชื้อเห็ด
5.1 การทำเชื้อเห็ด
5.2 การทำหัวเชื้อเห็ด
กิจกรรม : 1. บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย
2. ปฏิบัติการเตรียมวัสดุเพาะ การบรรจุถุง และการฆ่าเชื้อ

หน่วยเรียนที่ 6 การเพาะเห็ด
6.1 การเพาะเห็ดฟาง
กิจกรรม : 1. บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย
2. ปฏิบัติการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

หน่วยเรียนที่ 6 การเพาะเห็ด
6.2 การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก
กิจกรรม : 1. บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย
2. ปฏิบัติการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

หน่วยเรียนที่ 6 การเพาะเห็ด
6.2 การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก (ต่อ)
กิจกรรม : 1. บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย
2. ปฏิบัติการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก (ต่อ)

สอบกลางภาคการศึกษา
กิจกรรม :

หน่วยเรียนที่ 6 การเพาะเห็ด
6.3 การเพาะเห็ดในขอนไม้
กิจกรรม : 1. บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย
2. ปฏิบัติการเพาะเห็ดในขอนไม้

หน่วยเรียนที่ 7 การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวเห็ด
7.1 การดูแลรักษาเห็ด
7.2 การบริหารศัตรูเห็ด
กิจกรรม : 1. บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย
2. ปฏิบัติการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

หน่วยเรียนที่ 7 การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวเห็ด
7.3 การเก็บเกี่ยว
7.4 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
กิจกรรม : 1. บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย
2. ปฏิบัติการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

หน่วยเรียนที่ 8 ธุรกิจการเพาะเห็ด
8.1 การแปรรูปเห็ด
8.2 การตลาดเห็ด
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. ศึกษาดูงานฟาร์ม

หน่วยเรียนที่ 9 เทคโนโลการผลิตเห็ดด้วยความแม่นยำสูง
9.1 เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

หน่วยเรียนที่ 9 เทคโนโลการผลิตเห็ดด้วยความแม่นยำสูง (ต่อ)
9.2 เทคโนโลยีการรับรู้สภาพแวดล้อม
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 9 เทคโนโลการผลิตเห็ดด้วยความแม่นยำสูง (ต่อ)
9.3 การประยุกต์ใช้ในการผลิตเห็ด
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ (ต่อ)

สอบปลายภาคการศึกษา
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน