รายละเอียด

การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 / Mechanical Engineering Laboratory 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 31079304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanical Engineering Laboratory 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับของไหลและความร้อน เช่น ปั๊ม กังหัน การไหลของของไหล การสูญเสียเนื่องจากการไหล การนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสี การทำความเย็นและการปรับอากาศ เครื่องอัดอากาศ การหาความร้อนเชื้อเพลิง สมรรถนะเครื่องยนต์ และการวิเคราะห์แก๊สไอเสีย

รายวิชา - การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

อาจารย์ผู้สอน