รายละเอียด

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องมือกล / Basic Machine Tool Engineering Training

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGTD101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องมือกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Machine Tool Engineering Training
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

1.รหัสและชื่อรายวิชา รหัสรายวิชา ENGTD101 ชื่อรายวิชาภาษาไทย การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องมือกล ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Basic Machine Tool Engineering Training 2. จำนวนหน่วยกิต 3 (1-6-5) 3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ 3.2 ประเภทกลุ่มวิชาชีพบังคับ 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน นายพิพัฒน์ หมื่นเป็ง และ นายวีระศักดิ์ ปัญญาราช 5. ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) - 7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี 8. สถานที่เรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด 20 มิถุนายน 2560

รายวิชา - การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องมือกล

อาจารย์ผู้สอน