รายละเอียด

อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์ / Robot Actuators and Sensors

  • 8 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME131
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Robot Actuators and Sensors
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองและการใช้งานของตัวกระตุ้น ตัวตรวจจับ และไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานเมคคาทรอนิคส์  รวมถึงมอเตอร์ไฟฟ้า (AC, DC, Stepper) ขดลวดโซเลนอยด์ เซ็นเซอร์ตำแหน่ง (encoder, โซนาร์, Infrared), พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์

Study and practice of introduction to modelling and use of actuators, sensors and microcontrollers in mechatronics design. Topics include electric motors (AC, DC, Stepper), solenoids, micro-actuators, position sensors (Encoders, Sonar, Infrared), proximity sensor and micro-controller.

รายวิชา - อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์

- การควบคุมเชิงตรรกะ (Logic Control)

- การควบคุมแบบ เปิด-ปิด (On-Off Control)

- การควบคุมแบบ PID

- การควบคุมแบบตรรกะคลุมเครือ (Fuzzy Logic Control)

- การควบคุมด้วย PLC

พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra)

ระบบเลขฐาน

Karnaugh Map

- ภาษา Instruction List (IL)

- ภาษา Structured Text (ST)

 

- ภาษา Function Block (FB

- ภาษา Ladder Diagram (LD)

- ภาษา Sequential Function Chart (SFC)

ตัวรับรู้ (Sensor)

อุปกรณ์ทำงาน (Actuator)

ระบบคอมพิวเตอร์

CIM

Distributed Control System (DCS)

Supervisory Control And Data Acquisition System (SCADA)

อุปกรณ์ควบคุมฝังตัว (Embedded Controller)

อาจารย์ผู้สอน