รายละเอียด

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / Operating System of Computer

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS502
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Operating System of Computer
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน