รายละเอียด

การวางผังโรงงาน / Industrial Plant Layout and Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE925
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวางผังโรงงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Plant Layout and Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

รายวิชา - การวางผังโรงงาน

อาจารย์ผู้สอน