รายละเอียด

การผลิตพืชและการตลาดพืชอินทรีย์ / Organic Plant Production and Market

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MSCPT306
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การผลิตพืชและการตลาดพืชอินทรีย์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Organic Plant Production and Market
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - การผลิตพืชและการตลาดพืชอินทรีย์

1 บทนำ ความหมาย หลักการและแนวคิดของเกษตรอินทรีย์
กิจกรรม : 1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecture Method)
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(Inquiry Process)
ระบุสื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point

2. ระดับของการทำเกษตรอินทรีย์และระดับความปลอดภัยของผลผลิตพืชอินทรีย์
กิจกรรม : 1. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ G.I. (Group Investigation)
2. การสอนแบบบรรยาย
ระบุสื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point

2. ระดับของการทำเกษตรอินทรีย์และระดับความปลอดภัยของผลผลิตพืชอินทรีย์
กิจกรรม : 1. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ G.I. (Group Investigation)
2. การสอนแบบบรรยาย
ระบุสื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point

3. การจัดการพื้นที่และระบบปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
กิจกรรม : 1. รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Instructional Models of Cooperative Learning)
2. การสอนแบบบรรยาย
ระบุสื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point

3. การจัดการพื้นที่และระบบปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
กิจกรรม : 1. รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Instructional Models of Cooperative Learning)
2. การสอนแบบบรรยาย
ระบุสื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point

3. การจัดการพื้นที่และระบบปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
กิจกรรม : 1. รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Instructional Models of Cooperative Learning)
2. การสอนแบบบรรยาย
ระบุสื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point

4. การจัดการธาตุอาหารในระบบการผลิตพืชอินทรีย์
กิจกรรม : 1. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
2. การสอนแบบบรรยาย
ระบุสื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point

4. การจัดการธาตุอาหารในระบบการผลิตพืชอินทรีย์
กิจกรรม : 1. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
2. การสอนแบบบรรยาย
ระบุสื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point

สอบกลางภาคการศึกษา
กิจกรรม : สอบกลางภาคการศึกษา

5. การจัดการศัตรูพืชในระบบการผลิตพืชอินทรีย์
กิจกรรม : 1. วิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง (Laboratory Method)
2. การสอนแบบบรรยาย
ระบุสื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point

5. การจัดการศัตรูพืชในระบบการผลิตพืชอินทรีย์
กิจกรรม : 1. วิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง (Laboratory Method)
2. การสอนแบบบรรยาย
ระบุสื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point

6. การเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชอินทรีย์
กิจกรรม : 1. วิธีสอนแบบสาธิต
2. การสอนแบบบรรยาย
ระบุสื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point

7. ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยและของโลก
กิจกรรม : 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(Inquiry Process)
2. การสอนแบบบรรยาย
ระบุสื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point

7. ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยและของโลก
กิจกรรม : 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(Inquiry Process)
2. การสอนแบบบรรยาย
ระบุสื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point

8. สถานการณ์การผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยและของโลก
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบูรณาการ (Integration Instruction)
2. การสอนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ระบุสื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point

9. ศึกษาดูงานด้านการผลิตและการจัดจำหน่ายผลผลิตพืชอินทรีย์นอกสถานที่
กิจกรรม : 1. วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง (Self Study Method)
2. การสอนแบบชุมชนเป็นฐาน
ระบุสื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน