รายละเอียด

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ / International Business Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA209
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : International Business Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

อาจารย์ผู้สอน