รายละเอียด

การผลิตพืชในระบบควบคุม / Plant Production in Controlled System

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MSCPT305
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การผลิตพืชในระบบควบคุม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Plant Production in Controlled System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

ประเภทของโรงเรือนสำหรับการผลิตพืช  ปัจจัยทางสรีรวิทยาและสภาพแวดล้อมต่อการเติบโตของพืชภายใต้สภาพโรงเรือน การจัดการน้ำ ปุ๋ย อุณหภูมิ และแสงสว่างสำหรับการผลิตพืชในโรงเรือน การจัดการพืชไร้ดินในโรงเรือน

Types of greenhouse for plant production. Physiology and environmental factors for growth of plant under greenhouse condition. Water, fertilizer, temperature and light management for plant production in greenhouse. Soilless culture management in greenhouse.

รายวิชา - การผลิตพืชในระบบควบคุม

อาจารย์ผู้สอน