รายละเอียด

สรีรวิทยาประยุกต์เพื่อการผลิตพืช / Applied Physiology for Crop Production

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MSCPT301
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สรีรวิทยาประยุกต์เพื่อการผลิตพืช
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Applied Physiology for Crop Production
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการสรีรวิทยาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต การสร้างผลผลิต ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพืช กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืชในสภาพแวดล้อมทางชีวนะและกายภาพที่ไม่เหมาะสม (biotic and abiotic stress) สาระสำคัญทางสรีรวิทยาการเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิตพืชเฉพาะทาง (พืชอาหาร สุขภาพ พลังงานและอุตสาหกรรม)   การวิเคราะห์ การคาดทำนาย และการใช้ข้อมูลสรีรวิทยาการผลิตพืชเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับแปลงผลิต การวางแผนและจัดการปลูกภายใต้สภาวะเครียด และการตัดสินใจปลูกพืช

รายวิชา - สรีรวิทยาประยุกต์เพื่อการผลิตพืช

อาจารย์ผู้สอน