รายละเอียด

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม / Data Structure and Algorithm

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 12031103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Data Structure and Algorithm
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น โครงสร้างข้อมูลไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความซับซ้อนของอัลกอริทึม เทคนิคการเรียงลำดับข้อมูลในหน่วยความจำแบบต่าง ๆ การค้นหาข้อมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อการจัดการกับโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา

The study and practice of theories and concepts of data structure, linear and nonlinear data structure, analysis efficiency and sophisticated algorithm, sorting and searching data techniques in memory including programming practices to deal with data structures, as well as application of data structures to solve problems.

รายวิชา - โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

Introduction

 -Computer Algorithms

-Analysis

-Design

-Coding/Programming

-Testing/Debugging

-Documentation

โครงสร้างข้อมูลแบบ Array

     -Dynamic Arrays

-Multidimensional Arrays

-การประยุกต์ใช้ Arrays

-การบวก Matrix

-กำหนดตัวแปร Arrays

-อาร์เรย์สามมิติ

-อาร์เรย์ที่ผิดปกติ

สตริง (String)

-Operation ของ String ฟังก์ชันต่าง ๆ ของอัลกอรึทึม

-ตัวอย่างโปรแกรมการใช้งานฟังก์ชันสตริง

-แบบฝึกหัดข้อมูล Strings

 

โครงสร้างข้อมูลแบบ Stack

     -แนวคิดของ Stack

    -Operation ของ Stack

         -Push

         -Pop

    -การประยุกต์ใช้งาน Stack

        -เขียนประโยค

        -แปลงรูปนิพจน์คณิตศาสตร์

    -แบบฝึกหัดโครงสร้างแบบ Stack

โครงสร้างข้อมูลแบบ Queue

     -แนวคิดของ Queue

    -Operation ของ Queue

    -คิวแบบวงกลม

    -การประยุกต์ใช้งานคิว

    -แบบฝึกหัดโครงสร้างข้อมูลแบบ Queue

โครงสร้างแบบลิงค์ลิสต์ (Linked List)

    -Operation ของ Linked List

           -เพิ่มข้อมูล

           -ลบข้อมูล

    -Link-List แบบวงกลม

    -Link-List แบบ 2 ทิศทาง

    -การประยุกต์ใช้งานลิงค์ลิสต์

    -แบบฝึกหัดโครงสร้างข้อมูลแบบ Linked List

การเรียกตัวเอง (Recursive)

    -การประยุกต์ใช้งาน Recursive

    -อัลกอรึทึมแบบย้อนรอย

    -แบบฝึกหัด การเรียกตัวเอง

สอบทฤษฎีและสอบปฏิบัติ

โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ Tree

     -Binary Tree

        -แบบสมบูรณ์

        -Traversal

       -การใช้ Array ในโครงสร้างแบบ Tree

    -Binary Search Tree

        -การสร้าง Binary Search Tree

       -วิธีการเพิ่ม ลด และข้อจำกัด

ของ Tree

     -ต้นไม้ที่มีความสูงสมดุล

          -วิธีการสร้าง

          -วิธีการปรับโครงสร้าง

     -Heap Tree

         -ประเภทของ Heap Tree

         -การเพิ่ม การลบโครงสร้าง

     -B-Tree

         -กฎของ B-Tree

         -วิธีการสร้าง B-Tree

         -การเพิ่ม การลบโครงสร้าง

แบบฝึกหัด โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้

โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ

     -กราฟ

     -ประเภทของกราฟ

     -การแทนที่กราฟด้วย Matrix

     -Adjacency Matrix

     -Graph Traversal

     -Minimum Spanning Tree

     -Shortest Path Algorithm

แบบฝึกหัด โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ

การเรียงลำดับข้อมูล (Sorting)

     -การเรียงลำดับข้อมูล

     -ตารางดัชนี

    -การรวม/การบีบอัดคีย์

อัลกอรึทึมในการเรียงลำดับข้อมูล

      -Insertion

     -Selection

     -Heap

     -Bubble

     -Quick

    -Marge

การเปรียบเทียบอัลกอรึทึมที่ใช้ในการเรียงลำดับ

แบบฝึกหัดเรื่อง การเรียงลำดับข้อมูล

การค้นหาข้อมูล (Searching)

     -อัลกอรึทึมในการค้นหาข้อมูล

     -Sequential Search

     -Binary Search

    -Hashing

    -การแก้ปัญหาการชนกันของตาราง Hashing

    -เปรียบเทียบอัลกอรึทึมในการค้นหา

แบบฝึกหัดการค้นหาข้อมูล

ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด

อาจารย์ผู้สอน