รายละเอียด

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม / Data Structure and Algorithm

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS903
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Data Structure and Algorithm
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น โครงสร้างข้อมูลไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความซับซ้อนของอัลกอริทึม เทคนิคการเรียงลำดับข้อมูลในหน่วยความจำแบบต่าง ๆ การค้นหาข้อมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อการจัดการกับโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา

The study and practice of theories and concepts of data structure, linear and nonlinear data structure, analysis efficiency and sophisticated algorithm, sorting and searching data techniques in memory including programming practices to deal with data structures, as well as application of data structures to solve problems.

รายวิชา - โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

อาจารย์ผู้สอน