รายละเอียด

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม / Industrial Plant Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 34062306
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Plant Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

รายวิชา - การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้สอน