รายละเอียด

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ / System Analysis and Design

  • 4 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 5 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : System Analysis and Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของระบบ ภาพรวมและประเภทของระบบ วงจรการพัฒนาระบบ การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ การรวบรวมความต้องการ แบบจำลองกระบวนการ การออกแบบ การนำไปใช้และการบำรุงรักษา ฝึกปฏิบัติการตามวงจรการพัฒนาระบบ โปรแกรมและเครื่องมือช่วยของวงจรการพัฒนาระบบที่เหมาะสม

Concepts of the systems and Information systems. Systems development life cycles, requirement analysis, data flow diagram, data dictionary, and process description. File, database and user interface design. Software development, software testing, implementation, documentation, evaluation and maintenance. Case study.

รายวิชา - การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

อธิบายความหมายของระบบ และการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

อธิบายแนวทางการพัฒนาระบบ

อธิบายกระบวนการที่ใช้วิเคราะห์และออกแบบระบบ และวิธีการจัดการระบบสารสนเทศ

อธิบายวิธีการหาความต้องการของระบบ (requirement)

อธิบายวิธีการวิเคราะห์ระบบโดยใช้ DFD

ขั้นตอนการกาหนดความต้องการระบบ
หลักการรวบรวมความต้องการ
หลักในการค้นหาความต้องการที่ดี
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบสารสนเทศ
เทคนิคการรวบรวมข้อเท็จจริง
 

อาจารย์ผู้สอน