รายละเอียด

ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช / Laboratory in Genetics and Plant Breeding

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 21011313
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Laboratory in Genetics and Plant Breeding
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

 

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

(Course Specification)

 

 

 

 

 

รหัสวิชา 21011313 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช

(Laboratory in Genetics and Plant Breeding)

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรบันฑิต

หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 

สารบัญ

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 2

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 2

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 7

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 15

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา

Course Specification

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา : 21011313 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช

(Laboratory in Genetics and Plant Breeding

 

2. จำนวนหน่วยกิต : 1 หน่วยกิต (0-3-1)

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา:

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา รุจิพจน์

สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 054-710-259 ต่อ 1126 โทรสาร : 054-771-398

โทรศัพท์มือถือ : 081-792-0315 E-mail : k_rujiphot@rmutl.ac.th

E-mail : k_rujiphot@gmail.com

4.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา รุจิพจน์

สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 054-710-259 ต่อ 1126 โทรสาร : 054-771-398

โทรศัพท์มือถือ : 081-792-0315 E-mail : k_rujiphot@rmutl.ac.th

E-mail : k_rujiphot@gmail.com

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน : ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที่ 3 (วท.บ. 4 ปี)

 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

8. สถานที่เรียน : สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สถานที่ศึกษาดูงาน : ตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว บ้านห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด : วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

 

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา: เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่างๆ ดังนี้

- มีทักษะเกี่ยวกับ ความน่าจะเป็น พันธุศาสตร์ของเมนเดล พันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนหลายคู่ พันธุศาสตร์ประชากร ยีนที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน และสารพันธุกรรมของพืช

- มีทักษะทางด้านการสืบพันธุ์ของพืช การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้าม และเทคนิคการผสมพันธุ์ในพืชบางชนิด

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา :. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการ ให้มีประสบการณ์จากการนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และให้หลักสูตรมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะกาลปัจจุบัน

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

 

1. คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติการเกี่ยวกับ ความน่าจะเป็น พันธุศาสตร์ของเมนเดล พันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนหลายคู่ พันธุศาสตร์ประชากร ยีนที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน สารพันธุกรรม การสืบพันธุ์ของพืช การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้าม และเทคนิคการผสมพันธุ์ในพืชบางชนิด

 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา:

จำนวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 0 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 3 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา 0 ชั่วโมง (ถ้ามี)

 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

3.1 วันพุธ เวลา 15.00 - 17.00 น. ห้องพักอาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ หรือ โทรศัพท์ 081-792-0315

3.2 e-mail : k_rujiphot@rmutl.ac.th เวลา 20.00 –24.00 น. ทุกวัน

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้

 

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (Ethics and Moral)

˜ 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม

˜ 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชา

การหรือวิชาชีพ

˜ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

š 1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

 

 

 

1. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

2. การสอนแบบ Brain Storming Group

 

 

 

 

1. การสังเกต

2. แบบทดสอบ

2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge)

˜ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา

š 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา

˜ 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

1. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

 

 

 

 

1. การสังเกต

2. รายงาน

3. ข้อสอบอัตนัยและ/หรือปรนัย

3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา (Cognitive Skills)

˜ 3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชา

การหรือวิชาชีพ

˜ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ

1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

1. การสังเกต

2. รายงาน

3. ข้อสอบอัตนัยและ/หรือปรนัย

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility)

˜ 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี

˜ 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

š 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม

š 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม

 

 

 

 

 

1. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การสังเกต

2. การประเมินโดยเพื่อน

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)

š 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม

˜ 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง

เหมาะสม

š 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

1. การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

3. การนำเสนองานด้วยวิธีรายงาน / วาจา หรือ Power point

 

 

 

 

 

 

 

1. งานมอบหมายที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง

2. การสังเกต

3. การนำเสนองานมอบหมาย

 

6. ด้านทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Skill) (ถ้ามี)

6.1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง

6.2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

6.3 สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ

 

 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาพืชศาสตร์

 

˜

 

ความรับผิดชอบหลัก š ความรับผิดชอบรอง

 

 

กลุ่มวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์

6.ด้านทักษะ

เชิงตัวเลขและการใช้

พิสัย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ลำดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1

2

3

4

1

2

3

1

2

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

12

21011313

ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช

˜

˜

˜

š

˜

š

˜

˜

˜

˜

˜

š

š

š

˜

š

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

  1. แผนการสอน

 

สัปดาห์

ที่

 

หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมงบรรยาย

ชั่วโมงปฏิบัติการ

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้

วิธีวัดและประเมินผล

ชื่อผู้สอน

1

ปฏิบัติการส่วนประกอบโค?

รายวิชา - ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช

อาจารย์ผู้สอน