รายละเอียด

วิดีโอและโทรทัศน์ / Video and Television

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAACD116
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิดีโอและโทรทัศน์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Video and Television
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการสื่อโทรทัศน์ กระบวนการผลิตงานวิดีโอและโทรทัศน์ การสื่อความหมายด้วยภาษาภาพ ประเภทรายการโทรทัศน์ และการเขียนบทรายการโทรทัศน์

Study of the history and development of television and video production. Communication for visual language, type of television programs and script writing.

รายวิชา - วิดีโอและโทรทัศน์

อาจารย์ผู้สอน