รายละเอียด

การประลองวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ / Metrology Engineering Laboratory

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGTD103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การประลองวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Metrology Engineering Laboratory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

 

รายวิชา - การประลองวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ

อาจารย์ผู้สอน