รายละเอียด

ระบบสมองกลฝังตัว / Embedded Systems

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบสมองกลฝังตัว
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Embedded Systems
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ระบบสมองกลฝังตัว

- แนะนำบทเรียน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสมองกลฝังตัว

กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

การจัดสรรหน่วยความจำ
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

การโปรแกรมและการทดสอบหาข้อผิดพลาด
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ต่อพ่วง
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

อุปกรณ์ควบคุมและการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกแบบต่าง ๆ
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

อุปกรณ์ควบคุมและการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกแบบต่าง ๆ
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

ทบทวน
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

การประมวลผลแบบกระจาย
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

การเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

ระบบปฏิบัติการและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

ระบบปฏิบัติการและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

ระบบปฏิบัติการและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

การทำต้นแบบอย่างเร็ว
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

การนำไปใช้ในงานควบคุม
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

ทบทวน
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

อาจารย์ผู้สอน