รายละเอียด

สัมมนาการบัญชีการเงิน / Seminar in Financial Accounting

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 11011499
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาการบัญชีการเงิน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar in Financial Accounting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - สัมมนาการบัญชีการเงิน

อาจารย์ผู้สอน