รายละเอียด

การนำเสนอเชิงวิชาการ / Academic Presentation

  • 2 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13031022
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การนำเสนอเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic Presentation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - การนำเสนอเชิงวิชาการ

อธิบายตามเอกสารลักษณะรายวิชา

  • Welcoming audience
  • Introducing oneself and topic

 

- บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน

- อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด

- สรุปความคิดรวบยอด

อาจารย์ผู้สอน