รายละเอียด

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์ / Tools and Die Engineering Pre-Project

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGTD120
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Tools and Die Engineering Pre-Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ  งานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์   นวัตกรรมหรืองานทางวิศวกรรมแม่พิมพ์   การตั้งชื่อโครงงาน   วิธีการเขียนรายงาน   ความเป็นมาของปัญหา   วัตถุประสงค์   ขอบเขต   ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน   การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า   และการนำเสนอโครงงาน

รายวิชา - การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์

อาจารย์ผู้สอน