รายละเอียด

ธุรกิจปศุสัตว์ / Livestock Business

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 23024320
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ธุรกิจปศุสัตว์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Livestock Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ธุรกิจปศุสัตว์

ชี้แจงแผนการเรียน การวัดประเมินผล และกิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนรู้แบบกลุ่ม (Active learning)
กิจกรรม : - การบรรยายประกอบสื่อการสอน Power point
- ใช้การเรียนแบบ Active Learning และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความสนใจ โดยให้ระดมสมองร่วมกันในชั้นเรียน

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำธุรกิจปศุสัตว์
กิจกรรม : - การบรรยายประกอบสื่อการสอน Power point
- ใช้การเรียนแบบ Active Learning และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความสนใจ โดยให้ระดมสมองร่วมกันในชั้นเรียน
- การทำใบงาน หรือชิ้นงานทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
- การมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาร่วมกัน
- ศึกษาบทเรียนในเอกสารประกอบการสอน และค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อ และนำมาถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน
- อาจารย์สรุป ประเด็นสำคัญปรับความเข้าใจให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำธุรกิจปศุสัตว์
กิจกรรม : - การบรรยายประกอบสื่อการสอน Power point
- ใช้การเรียนแบบ Active Learning และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความสนใจ โดยให้ระดมสมองร่วมกันในชั้นเรียน
- การทำใบงาน หรือชิ้นงานทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
- การมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาร่วมกัน
- ศึกษาบทเรียนในเอกสารประกอบการสอน และค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อ และนำมาถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน
- อาจารย์สรุป ประเด็นสำคัญปรับความเข้าใจให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำธุรกิจปศุสัตว์
กิจกรรม : - การบรรยายประกอบสื่อการสอน Power point
- ใช้การเรียนแบบ Active Learning และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความสนใจ โดยให้ระดมสมองร่วมกันในชั้นเรียน
- การทำใบงาน หรือชิ้นงานทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
- การมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาร่วมกัน
- ศึกษาบทเรียนในเอกสารประกอบการสอน และค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อ และนำมาถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน
- อาจารย์สรุป ประเด็นสำคัญปรับความเข้าใจให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์

บทที่ 2 การวางแผน และการเขียนแผนธุรกิจ
กิจกรรม : - การบรรยายประกอบสื่อการสอน Power point
- ใช้การเรียนแบบ Active Learning และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความสนใจ โดยให้ระดมสมองร่วมกันในชั้นเรียน
- การทำใบงาน หรือชิ้นงานทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
- การมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาร่วมกัน
- ศึกษาบทเรียนในเอกสารประกอบการสอน และค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อ และนำมาถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน
- อาจารย์สรุป ประเด็นสำคัญปรับความเข้าใจให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์

บทที่ 2 การวางแผน และการเขียนแผนธุรกิจ
กิจกรรม : - การบรรยายประกอบสื่อการสอน Power point
- ใช้การเรียนแบบ Active Learning และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความสนใจ โดยให้ระดมสมองร่วมกันในชั้นเรียน
- การทำใบงาน หรือชิ้นงานทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
- การมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาร่วมกัน
- ศึกษาบทเรียนในเอกสารประกอบการสอน และค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อ และนำมาถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน
- อาจารย์สรุป ประเด็นสำคัญปรับความเข้าใจให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์

บทที่ 2 การวางแผน และการเขียนแผนธุรกิจ
กิจกรรม : - การบรรยายประกอบสื่อการสอน Power point
- ใช้การเรียนแบบ Active Learning และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความสนใจ โดยให้ระดมสมองร่วมกันในชั้นเรียน
- การทำใบงาน หรือชิ้นงานทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
- การมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาร่วมกัน
- ศึกษาบทเรียนในเอกสารประกอบการสอน และค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อ และนำมาถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน
- อาจารย์สรุป ประเด็นสำคัญปรับความเข้าใจให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์

บทที่ 2 การวางแผน และการเขียนแผนธุรกิจ
กิจกรรม : - การบรรยายประกอบสื่อการสอน Power point
- ใช้การเรียนแบบ Active Learning และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความสนใจ โดยให้ระดมสมองร่วมกันในชั้นเรียน
- การทำใบงาน หรือชิ้นงานทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
- การมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาร่วมกัน
- ศึกษาบทเรียนในเอกสารประกอบการสอน และค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อ และนำมาถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน
- อาจารย์สรุป ประเด็นสำคัญปรับความเข้าใจให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบ

บทที่ 3 การทำบัญชี และการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
กิจกรรม : - การบรรยายประกอบสื่อการสอน Power point
- ใช้การเรียนแบบ Active Learning และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความสนใจ โดยให้ระดมสมองร่วมกันในชั้นเรียน
- การทำใบงาน หรือชิ้นงานทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
- การมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาร่วมกัน
- ศึกษาบทเรียนในเอกสารประกอบการสอน และค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อ และนำมาถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน
- อาจารย์สรุป ประเด็นสำคัญปรับความเข้าใจให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์

บทที่ 3 การทำบัญชี และการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
กิจกรรม : - การบรรยายประกอบสื่อการสอน Power point
- ใช้การเรียนแบบ Active Learning และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความสนใจ โดยให้ระดมสมองร่วมกันในชั้นเรียน
- การทำใบงาน หรือชิ้นงานทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
- การมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาร่วมกัน
- ศึกษาบทเรียนในเอกสารประกอบการสอน และค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อ และนำมาถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน
- อาจารย์สรุป ประเด็นสำคัญปรับความเข้าใจให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์

บทที่ 3 การทำบัญชี และการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
กิจกรรม : - การบรรยายประกอบสื่อการสอน Power point
- ใช้การเรียนแบบ Active Learning และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความสนใจ โดยให้ระดมสมองร่วมกันในชั้นเรียน
- การทำใบงาน หรือชิ้นงานทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
- การมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาร่วมกัน
- ศึกษาบทเรียนในเอกสารประกอบการสอน และค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อ และนำมาถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน
- อาจารย์สรุป ประเด็นสำคัญปรับความเข้าใจให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์

บทที่ 4 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต
กิจกรรม : - การบรรยายประกอบสื่อการสอน Power point
- ใช้การเรียนแบบ Active Learning และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความสนใจ โดยให้ระดมสมองร่วมกันในชั้นเรียน
- การทำใบงาน หรือชิ้นงานทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
- การมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาร่วมกัน
- ศึกษาบทเรียนในเอกสารประกอบการสอน และค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อ และนำมาถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน
- อาจารย์สรุป ประเด็นสำคัญปรับความเข้าใจให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์

บทที่ 4 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต
กิจกรรม : - การบรรยายประกอบสื่อการสอน Power point
- ใช้การเรียนแบบ Active Learning และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความสนใจ โดยให้ระดมสมองร่วมกันในชั้นเรียน
- การทำใบงาน หรือชิ้นงานทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
- การมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาร่วมกัน
- ศึกษาบทเรียนในเอกสารประกอบการสอน และค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อ และนำมาถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน
- อาจารย์สรุป ประเด็นสำคัญปรับความเข้าใจให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์

บทที่ 4 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต
กิจกรรม : - การบรรยายประกอบสื่อการสอน Power point
- ใช้การเรียนแบบ Active Learning และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความสนใจ โดยให้ระดมสมองร่วมกันในชั้นเรียน
- การทำใบงาน หรือชิ้นงานทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
- การมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาร่วมกัน
- ศึกษาบทเรียนในเอกสารประกอบการสอน และค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อ และนำมาถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน
- อาจารย์สรุป ประเด็นสำคัญปรับความเข้าใจให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์

บทที่ 5 การจัดทำรายงานสรุปการดำเนินงาน
กิจกรรม : - การบรรยายประกอบสื่อการสอน Power point
- ใช้การเรียนแบบ Active Learning และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความสนใจ โดยให้ระดมสมองร่วมกันในชั้นเรียน
- การทำใบงาน หรือชิ้นงานทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
- การมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาร่วมกัน
- ศึกษาบทเรียนในเอกสารประกอบการสอน และค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อ และนำมาถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน
- อาจารย์สรุป ประเด็นสำคัญปรับความเข้าใจให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์

บทที่ 5 การจัดทำรายงานสรุปการดำเนินงาน
กิจกรรม : - การบรรยายประกอบสื่อการสอน Power point
- ใช้การเรียนแบบ Active Learning และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความสนใจ โดยให้ระดมสมองร่วมกันในชั้นเรียน
- การทำใบงาน หรือชิ้นงานทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
- การมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาร่วมกัน
- ศึกษาบทเรียนในเอกสารประกอบการสอน และค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อ และนำมาถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน
- อาจารย์สรุป ประเด็นสำคัญปรับความเข้าใจให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์

อาจารย์ผู้สอน