รายละเอียด

การจัดการของเสียอันตราน / Hazardous Waste Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 33064409
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการของเสียอันตราน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Hazardous Waste Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

ใช้สอนสำหรับนักศึกษาวศบ สว ชั้นปีที่ 4 

รายวิชา - การจัดการของเสียอันตราน

อาจารย์ผู้สอน