รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ / Activities for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activities for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2562

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและการควบคุมน้ำหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Enhance knowledge relating to physical education, health, nutrition, eating behavior and weight control, first aid, sport science, physical fitness, exercise of training program and practicing exercise activity for health.

รายวิชา - กิจกรรมเพื่อสุขภาพ


กิจกรรม : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศึกษา


กิจกรรม : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพ


กิจกรรม : พฤติกรรมการบริโภคทางโภชนาการ


กิจกรรม : การควบคุมน้ำหนัก


กิจกรรม : การปฐมพยาบาลเบื้องต้น


กิจกรรม : การบาดเจ็บและฟื้นฟูจากการออกกำลังกาย


กิจกรรม : วิทยาศาสตร์การกีฬา


กิจกรรม : สมรรถภาพทางกาย


กิจกรรม : สอบกลางภาคเรียน


กิจกรรม : หลักการออกกำลังกาย


กิจกรรม : การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย


กิจกรรม : กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


กิจกรรม : กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


กิจกรรม : กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


กิจกรรม : กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


กิจกรรม : กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


กิจกรรม : สอบปลายภาคเรียน

อาจารย์ผู้สอน