รายละเอียด

วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ / Sports Science for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13021035
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sports Science for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา  ฝึกปฏิบัติการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา  หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย หลักโภชนาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทในการแข่งขันกีฬาโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม

รายวิชา - วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน