รายละเอียด

พลศึกษา / Physical Education

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13021001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พลศึกษา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physical Education
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาความรู้ทั่วไป  ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา  สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  และกฎ ระเบียบ  กติกา  มารยาทในการแข่งขันกีฬาโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม

รายวิชา - พลศึกษา


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน