รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ / Activities for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activities for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและการควบคุมน้ำหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Enhance knowledge relating to physical education, health, nutrition, eating behavior and weight control, first aid, sport science, physical fitness, exercise of training program and practicing exercise activity for health.

รายวิชา - กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศึกษา
กิจกรรม : 1. Lecture
2. Brainstorming
3. Team Teaching

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพ
กิจกรรม : 1. Lecture
2. Brainstorming
3. Team Teaching

พฤติกรรมการบริโภคทางโภชนาการ
กิจกรรม : 1. Lecture
2. Brainstorming
3. Team Teaching

การควบคุมน้ำหนัก
กิจกรรม : 1. Lecture
2. Brainstorming
3. Team Teaching

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กิจกรรม : 1. Lecture
2. Brainstorming
3. Team Teaching

การบาดเจ็บและฟื้นฟูจากการออกกำลังกาย
กิจกรรม : 1. Lecture
2. Brainstorming
3. Team Teaching

วิทยาศาสตร์การกีฬา
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Team Teaching

สมรรถภาพทางกาย
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Team Teaching

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

หลักการออกกำลังกาย
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Team Teaching

การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Team Teaching

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Jigsaw Teaching
3. Team Teaching

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Jigsaw Teaching
3. Team Teaching

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Jigsaw Teaching
3. Team Teaching

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Jigsaw Teaching
3. Team Teaching

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Jigsaw Teaching
3. Team Teaching

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน