รายละเอียด

วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ / Sports Science for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13021035
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sports Science for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา  ฝึกปฏิบัติการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา  หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย หลักโภชนาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทในการแข่งขันกีฬาโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม

รายวิชา - วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา

กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อ ประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับประวัติ ความหมาย ความมุ่งหมาย และวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์การกีฬา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาการออกกำลังกาย

กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบประสาท และระบบขับถ่าย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาการออกกำลังกาย (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบประสาท และระบบขับถ่าย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาการออกกำลังกาย (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบประสาท และระบบขับถ่าย

จิตวิทยาการกีฬา
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญ ความหมายและประโยชน์ของจิตวิทยาการกีฬา องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้นักกีฬามีความสามารถสูงสุด

โภชนาการสำหรับนักกีฬา
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับสารอาหารที่นักกีฬาต้องการ หลักการเลือกอาหาร

โภชนาการสำหรับนักกีฬา (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับสารอาหารที่นักกีฬาต้องการ หลักการเลือกอาหาร

เวชศาสตร์การกีฬา
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับเวชศาสตร์การกีฬา

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันการบาดเจ็บ

การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยายและ ปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยแบบทดสอบมาตรฐาน ตามความเหมาะสม

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติ หลักและวิธีการการออกกำลังกาย ขั้นตอนการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติ การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย

ทดสอบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : บรรยายและปฏิบัติทดสอบ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน