รายละเอียด

พลศึกษา / Physical Education

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13021001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พลศึกษา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physical Education
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาความรู้ทั่วไป  ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา  สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  และกฎ ระเบียบ  กติกา  มารยาทในการแข่งขันกีฬาโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม

รายวิชา - พลศึกษา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศึกษา
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับความหมาย ขอบข่ายของพลศึกษา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
กิจกรรม : บรรยายและปฏิบัติตามแบบฝึกเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กิจกรรม : บรรยายและปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานตามความเหมาะสม

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยายและปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามความเหมาะสม

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กิจกรรม : บรรยายและปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามความเหมาะสม

สวัสดิภาพในกิจกรรมพลศึกษา
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติความรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพในกิจกรรมพลศึกษาและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

กฎกติกา ระเบียบ มารยาท ทักษะกีฬา และการเล่นเป็นทีม
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติความรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของกีฬา มารยาทของผู้เล่น และกฎกติกาของกีฬา

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

ทักษะกีฬา
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานของกีฬา

ทักษะกีฬา
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานของกีฬา

ทักษะกีฬา และการเล่นเป็นทีม
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติทักษะการเล่นกีฬาเป็นทีม

การจัดและการดำเนินการแข่งขันกีฬา
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติการจัดและการดำเนินการแข่งขันกีฬา แบบแพ้ครั้งเดียวคัดออก

การจัดและการดำเนินการแข่งขันกีฬา (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติการจัดและการดำเนินการแข่งขันกีฬา แบบพบกันหมด

การจัดและการดำเนินการแข่งขันกีฬา (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยายและปฏิบัติการจัดและ การดำเนินการแข่งขันกีฬาแบบพบกันหมด

ทดสอบทักษะกีฬา
กิจกรรม : บรรยายและปฏิบัติการทดสอบทักษะทางกีฬา

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน