รายละเอียด

โรคพืชและการควบคุม / Plant Diseases and Their Controls

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG110
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โรคพืชและการควบคุม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Plant Diseases and Their Controls
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - โรคพืชและการควบคุม

หน่วยเรียนที่ 1 ความสำคัญและการพัฒนาการทางโรคพืชที่มีผลต่อทางการเกษตร
1.1 ความสำคัญของโรคพืช
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. บทปฏิบัติการที่ 1 การสำรวจและเก็บตัวอย่างโรคพืช

หน่วยเรียนที่ 1 ความสำคัญและการพัฒนาการทางโรคพืชที่มีผลต่อทางการเกษตร
1.2 การพัฒนาการทางโรคพืชที่มีผลต่อทางการเกษตร
กิจกรรม : 1. บรรยายและอภิปราย
2. บทปฏิบัติการที่ 1 การสำรวจและเก็บตัวอย่างโรคพืช (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 2 สาเหตุและการแพร่ระบาดของโรคพืช
2.1 สาเหตุโรคพืช
2.2 การแพร่ระบาดของโรคพืช
กิจกรรม : 1. บรรยายและอภิปราย
2. บทปฏิบัติการที่ 1 การสำรวจและเก็บตัวอย่างโรคพืช (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 3 การเข้าทำลายของโรคพืช
3.1 การเข้าทำลายโดยตรง
3.2 การเข้าทำลายทางบาดแผลและช่องเปิดธรรมชาติ
กิจกรรม : 1. บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย
2. บทปฏิบัติการที่ 2 ศึกษาอาการโรคพืช

หน่วยเรียนที่ 3 การเข้าทำลายของโรคพืช
3.3 การเข้าทำลายโดยอาศัยพาหะ
กิจกรรม : 1. บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย
2. บทปฏิบัติการที่ 2 ศึกษาอาการโรคพืช (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 4 อาการโรคพืช
4.1 อาการโรคพืชจากสิ่งมีชีวิต
กิจกรรม : 1. บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย
2. บทปฏิบัติการที่ 3 ศึกษาโรคพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ

หน่วยเรียนที่ 4 อาการโรคพืช
4.1 อาการโรคพืชจากสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
กิจกรรม : 1. บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย
2. บทปฏิบัติการที่ 3 ศึกษาโรคพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 4 อาการโรคพืช
4.2 อาการโรคพืชจากสิ่งไม่มีชีวิต
กิจกรรม : 1. บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย
2. บทปฏิบัติการที่ 3 ศึกษาโรคพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ (ต่อ)

สอบกลางภาคการศึกษา
กิจกรรม :

หน่วยเรียนที่ 5 การวินิจฉัยโรคพืช
5.1 การวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต
5.2 การวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต
กิจกรรม : 1. บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย
2. บทปฏิบัติการที่ 4 การวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต

หน่วยเรียนที่ 6 การพยากรณ์โรคพืช
6.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการพยากรณ์โรคพืช
กิจกรรม : 1. บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย
2. บทปฏิบัติการที่ 5 การวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต

หน่วยเรียนที่ 6 การพยากรณ์โรคพืช
6.2 การพยากรณ์โรคพืช
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. บทปฏิบัติการที่ 6 การพยากรณ์โรคพืช

หน่วยเรียนที่ 7 ระบบการป้องกันตนเองของพืช
7.1 กลไกป้องกันตนเองก่อนเชื้อเข้าสู่พืช
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. บทปฏิบัติการที่ 7 การป้องกันตนเองของพืช

หน่วยเรียนที่ 7 ระบบการป้องกันตนเองของพืช
7.2 กลไกป้องกันตนเองหลังเชื้อเข้าสู่พืช
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. บทปฏิบัติการที่ 7 การป้องกันตนเองของพืช (ต่อ)

หน่วยเรียนที่ 8 การควบคุมโรคพืช
8.1 การหลีกเลี่ยงเชื้อโรค
8.2 การกีดกันเชื้อโรค
8.3 การกำจัดเชื้อโรค
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. บทปฏิบัติการที่ 8 การควบคุมโรคพืช

หน่วยเรียนที่ 8 การควบคุมโรคพืช
8.4 การป้องกันพืช
8.5 การปรับปรุงพืชให้ต้านทานโรค
8.6 การรักษาพืชที่เป็นโรค
กิจกรรม : 1. บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย
2. บทปฏิบัติการที่ 8 การควบคุมโรคพืช (ต่อ)

สอบปลายภาคการศึกษา
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน