รายละเอียด

หลักการตลาด / Principles of Marketing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA601
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักการตลาด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principles of Marketing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

1.รหัสและชื่อรายวิชา 

รหัสรายวิชา                         BBABA601   

ชื่อรายวิชาภาษาไทย             หลักการตลาด 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ        Principles of Marketing

2. จำนวนหน่วยกิต     

 3(3-0-6)

3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา

3.1   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการตลาด

3.2   ประเภทกลุ่มวิชาเฉพาะ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

คณาจารย์ สาขาวิชาการตลาด

5. ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่ 1

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 

ไม่มี    

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)

ไม่มี

8. สถานที่เรียน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

รายวิชา - หลักการตลาด

อาจารย์ผู้สอน