รายละเอียด

การจัดการการค้าปลีก / Retailing Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 12021303
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการการค้าปลีก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Retailing Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

fff

รายวิชา - การจัดการการค้าปลีก

อาจารย์ผู้สอน