รายละเอียด

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ / E-Marketing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA622
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : E-Marketing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ผู้สอน