รายละเอียด

โรงต้นกำลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย / Power Plant and Substation

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE117
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โรงต้นกำลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Power Plant and Substation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - โรงต้นกำลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย

อาจารย์ผู้สอน