รายละเอียด

การออกแบบอาคาร / Building Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 33051410
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบอาคาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Building Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - การออกแบบอาคาร


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน