รายละเอียด

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก / Timber and Steel Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 33051308
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Timber and Steel Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับออกแบบองค์อาคารของโครงสร้างไม้และเหล็กที่รับแรงดึง แรงอัด

แรงดัด แรงเฉือน แรงดัดร่วมกับแรงในแนวแกน องค์อาคารประกอบ คานประกอบขนาดใหญ่

การออกแบบจุดต่อปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

รายวิชา - การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน