รายละเอียด

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก / Reinforced Concrete Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCV107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Reinforced Concrete Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

พื้นฐานพฤติกรรมขององค์อาคารที่รับแรงอัด แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดหน่วง และพฤติกรรมร่วมของแรงเหล่านี้ การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน และวิธีกำลัง ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

รายวิชา - การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน