รายละเอียด

การออกแบบคอนกรีตอัดแรง / Prestressed Concrete Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 33051409
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Prestressed Concrete Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

รายวิชา - การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

สัปดาห์ที่ 1
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอนกรีตอัดแรง
1.1 ทฤษฎีคอนกรีตอัดแรง
1.1.1 วิวัฒนาการของคอนกรีตอัดแรง
1.1.2 การถ่ายแรงที่หน้าตัด
1.1.3 หน้าตัดโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
1.2 วิธีการคอนกรีตอัดแรง
1.2.1 คอนกรีตอัดแรงชนิดดึงเหล็กก่อน
1.2.2 คอนกรีตอัดแรงชนิดดึงเหล็กทีหลัง

กิจกรรม : -แจ้งเอกสารประกอบการเรียนการสอน
-แจ้งเกณฑ์การทดสอบ การให้คะแนน
-แจ้งกติกา ข้อตกลง มารยาทในการเรียนการสอน
-บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
–มอบหมายให้ทำการบ้านโดยใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดท้ายบท

สัปดาห์ที่ 2
บทที่ 2 คุณสมบัติของวัสดุคอนกรีตอัดแรง
2.1 คุณสมบัติคอนกรีอัดแรง
2.1.1 กำลังอัดของคอนกรีต
2.1.2 โมดูลัสยืดหยุ่น
2.1.3 หน่วยการยืดหดตัวด้านช้างของคอนกรีต
2.1.4 การคืบตัวของคอนกรีต
2.1.5 การหดตัวของคอนกรีตจากสูญเสียน้ำ
2.2 คุณสมบัติของเหล็กเสริมอัดแรง
2.2.1 ชนิดของเหล็กเสริมอัดแรง
2.2.2 ลวดอัดแรง
2.2.3 ลวดเกลียวอัดแรง
2.3 ข้อกำหนดของการออกแบบคอนกรีตอัดแรง
2.3.1 หน่วยแรงที่ยอมให้ของคอนกรีตสำหรับองค์อาคารรับแรงอัด
2.3.2 หน่วยแรงที่ยอมให้ของเหล็กเสริมรับแรงอัด
2.3.3 ระยะการโก่งตัวที่ยอมให้
2.3.4 ค่าตัวคูณเพิ่มน้ำหนัก
2.3.5 ค่าตัวคูณลดค่า
2.3.6 ค่าน้ำหนักบรรทุกบนโครงสร้าง

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายให้ทำการบ้านในแบบฝึกหัดท้ายบท

สัปดาห์ที่ 3
บทที่ 3 การเสื่อมลดของแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรง
3.1 การสูญเสียแรงดึงที่เกิดขึ้นในเหล็กเสริมอัดแรง
3.1.1 ค่าประมาณของการสูญเสียแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรง
3.1.2 สาเหตุการสูญเสียแรงดึง
3.2 การสูญเสียแรงดึงที่เกิดขึ้นทันทีทันใด
3.2.1 การสูญเสียแรงดึงจากการเข้าที่ของสมอยึด
3.2.2 การสูญเสียแรงดึงเนื่องจากความฝืดที่เกิดขึ้นบนเหล็กเสริมอัดแรง
3.2.3 การสูญเสียแรงดึงเนื่องจากการหดตัวอิลาสติกของคอนกรีต
3.3 การสูญเสียแรงดึงที่เกิดขึ้นตามเวลา
3.3.1 การสูญเสียแรงดึงเนื่องจากการหดตัวของคอนกรีตจากสาเหตุการสูญเสียน้ำ
3.3.2 การสูญเสียแรงดึงเนื่องจากการคืบของคอนกรีต
3.3.3 การสูญเสียแรงดึงเนื่องจากการคลายแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีต

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายให้ทำการบ้านในแบบฝึกหัดท้ายบท

สัปดาห์ที่ 4
บทที่ 4 การวิเคราะห์หน้าตัดภายในโมเมนต์ดัด
4.1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบคอนกรีตอัดแรง
4.1.1 หลักการรวมแรง
4.1.2 หลักการแรงคู่ควบภายใน
4.1.3 หลักการแรงพยุงเพื่อต้านทานน้ำหนักบรรทุกภายนอก
4.2 หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคอนกรีต
4.2.1 หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตขณะถ่ายแรง
4.2.2 หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในขณะรับน้ำหนักบรรทุก

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายให้ทำการบ้านในแบบฝึกหัดท้ายบท

สัปดาห์ที่ 5
4.3 หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในเหล็กเสริมรับแรงอัด
4.3.1 สำหรับคอนกรีตอัดแรงระบบที่มีการยึดหน่วย
43.2 สำหรับคอนกรีตอัดแรงระบบที่ไร้การยึดหน่วย
4.4 โมเมนต์ที่ทำให้คอนกรีตแคกร้าว
4.4.1 กำลังต้านทานแรงดึงของคอนกรีต
4.4.2 ค่าโมเมนต์ดัดที่ทำให้คอนกรีตแตกร้าว
4.5 ตำแหน่งจุดเคิร์นบนหน้าตัดคอนกรีตอัดแรง
4.5.1 จุดเคิร์นบนหน้าตัด
4.5.2 ระยะของตำแหน่งจุดเคิร์นบนหน้าตัด

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายให้ทำการบ้านในแบบฝึกหัดท้ายบท

สัปดาห์ที่ 6
4.6 โมเมนต์ดัดประลัย
4.6.1 สมมติฐานการวิเคราะห์โมเมนต์ดัดประลัย
4.6.2 การกระจายหน่วยแรงอัดในคอนกรีตเทียบเท่า
4.6.3 หน่วยแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรงที่สถานะประลัย
4.6.4 โมเมนต์ดัดประลัย

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายให้ทำการบ้านในแบบฝึกหัดท้ายบท

สัปดาห์ที่ 7
4.7 การโก่งตัวของโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
4.7.1 การโก่งตัวที่เกิดขึ้นทันทีทันใดของหน้าตัดที่ไม่แตกร้าว
4.7.2 การโก่งตัวที่เกิดขึ้นทันทีทันใดของหน้าตัดที่แตกร้าว
4.7.3 การโก่งตัวที่เกิดขึ้นระยะยาว

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายให้ทำการบ้านในแบบฝึกหัดท้ายบท

สัปดาห์ที่ 8
5. การออกแบบหน้าตัดเพื่อรับโมเมนต์ดัด
5.1 การออกแบบโดยทฤษฎี อิลาสติก
5.1.1 หน่วยแรงในคอนกรีตขณะถ่ายแรง
5.1.2 หน่วยแรงในคอนกรีตขณะรับน้ำหนักบรรทุก
5.1.3 การเขียนแผนภาพของแมกเนล
5.2 วิธีการออกแบบหน้าตัดรับโมเมนต์ดัด
5.2.1 การออกแบบหน้าตัดขณะถ่ายแรง
5.2.2 การออกแบบหน้าตัดขณะรับน้ำหนักบรรทุก
5.3 กำลังประลัยของหน้าตัด
5.3.1 หน้าตัดคานที่มีเหล็กเสริมอย่างเดียว
5.3.2 หน้าตัดคานที่มีเหล็กเสริมและเหล็กเสริมไม่อัดแรง
5.3.3 หน้าตัดคานที่มีเหล็กเสริมอัดแรงและเหล็กเสริมไม่อัดแรงรับแรงดึงและแรงอัด

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายให้ทำการบ้านในแบบฝึกหัดท้ายบท

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

สัปดาห์ที่ 10
6.การออกแบบองค์อาคารรับแรงเฉือน
6.1 แรงเฉือนในคอนกรีตอัดแรง
6.1.1 หน่วยแรงเฉือนในคอนกรีตอัดแรง
6.1.2 หน่วยแรงเฉือนที่ต้านทานโดยคอนกรีตอัดแรง
6.2 เหล็กเสริมไม่อัดแรงรับแรงเฉือน
6.2.1 กำลังต้านทานแรงเฉือนในส่วนเหล็กเสริมรับแรงเฉือน
6.2.2 ระยะเรียงของเหล็กปลอก

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายให้ทำการบ้านในแบบฝึกหัดท้ายบท

สัปดาห์ที่ 11
7. การออกแบบโครงสร้างคอมโพสิต
7.1 ชนิดของโครงสร้างคอมโพสิตในคอนกรีตอัดแรง
7.1.1 โครงสร้างคอมโพสิตหน้าตัดต่างๆ
7.1.2 การรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างคอมโพสิต
7.2 โครงสร้างหน้าตัดคอมโพสิต
7.2.1 การออกแบบหน้าตัดแปลง
7.2.2 คุณสมบัติหน้าตัดแปลง

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายให้ทำการบ้านในแบบฝึกหัดท้ายบท

สัปดาห์ที่ 12
7.2.3 หน้าตัดคอมโพสิตในส่วนของคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จระบบไม่มีนั่งร้านค้ำยัน
7.2.4 หน้าตัดคอมโพสิตในส่วนของคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จระบบมีนั่งร้านค้ำยัน

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายให้ทำการบ้านในแบบฝึกหัดท้ายบท

สัปดาห์ที่ 13
7.3 โมเมนต์ที่ทำให้คอนกรีตเริ่มแตกร้าวในหน้าตัดคอมโพสิต
7.3.1 โมเมนต์ที่ทำให้คอนกรีตเริ่มแตกร้าวในหน้าตัดคอมโพสิต
7.3.2 โมเมนต์ดัดประลัยในหน้าตัดคอมโพสิต

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายให้ทำการบ้านในแบบฝึกหัดท้ายบท

สัปดาห์ที่ 14
7.4 แรงเฉือนแนวราบที่รอยต่อระหว่างผิวคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จและพื้นหล่อในที่
7.4.1 กำลังของหน้าตัดในการรับหน่วยแรงเฉือนในแนวราบ
7.4.2 ปริมาณเหล็กเสริมรับแรงเฉือน โดยวิธีแรงเสียดทานเฉือน
7.4.3 กำลังเฉือนประลัยในแนวดิ่งของหน้าตัดคอมโพสิต

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายให้ทำการบ้านในแบบฝึกหัดท้ายบท

สัปดาห์ที่ 15
8. การออกแบบคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงเหล็กทีหลัง
8.1 ข้อกำหนดการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงเหล็กทีหลัง
8.1.1 ข้อกำหนดการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงเหล็กทีหลัง
8.1.2 ประเภทของพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงเหล็กทีหลัง
8.1.3 ขั้นตอนการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงเหล็กทีหลัง


กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายให้ทำการบ้านในแบบฝึกหัดท้ายบท

สัปดาห์ที่ 16
8.2 พื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงเหล็กทีหลัง
8.2.1 โมเมนต์ดัดประลัยในแผ่นพื้น
8.2.2 แรงเฉือนในแผ่นพื้น
8.2.3 การโก่งตัวในแผ่นพื้น
8.2.4 การออกแบบโครงสร้างแผ่นพื้น

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
-มอบหมายให้ทำการบ้านในแบบฝึกหัดท้ายบท

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน