รายละเอียด

การออกแบบอาคาร / Building Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 33051410
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบอาคาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Building Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

รายวิชา - การออกแบบอาคาร

บทที่ 1 การออกแบบอาคาร
1.1 หลักและวิธีการออกแบบอาคาร
1.1.1 ความหมายและความต้องการในการออกแบบอาคาร
1.1.2 หลักและวิธีการออกแบบโครงสร้างอาคาร
1.2 กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร
1.2.1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2544
- ปฏิบัติการวิชาการออกแบบอาคาร

กิจกรรม : - แจ้งเกณฑ์ความรู้วิชาการออกแบบอาคาร
-แจ้งเอกสารประกอบการเรียนการสอน
-แจ้งเกณฑ์การทดสอบ การให้คะแนน
-แจ้งกติกา ข้อตกลง มารยาทในการเรียนการสอน

บทที่ 2 แรงที่กระทำต่อโครงสร้างอาคาร
2.1 แรงตามแนวดิ่ง
2.1.1 น้ำหนักบรรทุกคงที่
2.1.2 น้ำหนักบรรทุกจร
2.2 แรงตามแนวราบ
2.2.1 แรงลม
2.2.2 แรงเนื่องจากแผ่นดินไหว
2.2.3 แรงดันน้ำและแรงดันดิน
2.3 ปฏิบัติการคำนวณแรงที่กระทำต่อโครงสร้างอาคาร
- ปฏิบัติการวิชาการออกแบบอาคาร

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- มอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติมในโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

บทที่3 ระบบของโครงสร้างอาคาร
3.1 ระบบของโครงสร้างตามแนวราบ(ผังคานและพื้น)
3.1.1 ระบบพื้น-คาน
3.2 ระบบของโครงสร้างตามแนวดิ่ง
3.2.1 โครงข้อแข็ง
3.2.2 โครงสร้างร่วมเฟรม-ผนังทึบ
3.2.3 โครงสร้างกำแพงรับแรงเฉือน
3.2.4 โครงสร้างผสมเฟรม-กำแพงรับแรงเฉือน
3.3 การออกแบบและการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย
3.3.1 สรุปปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดอาคารสูง
3.3.2 อาคารสูงในประเทศไทย
- ปฏิบัติการจำลองโครงสร้างอาคาร


กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- มอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติมในโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

บทที่4 การวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างระบบผังคานและแผ่นพื้น
4.1 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีกระจายโมเมนต์ 2 รอบ
4.1.1 แบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์
4.1.2 กระจายโมเมนต์ 2 รอบ
4.1.3 กระจายโมเมนต์แบบอินอิลาสติก
4.1.4 ผลของขนาดของที่รองรับต่อค่าโมเมนต์
- ปฏิบัติการจำลองโครงสร้างอาคาร

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- มอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติมในโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.2 การออกแบบพื้นไร้คาน
4.2.1 การคำนวณออกแบบแผ่นพื้น
4.2.2 การออกแบบแถบพื้นและแถบเสา
4.2.3 วิธีการวิเคราะห์
- ปฏิบัติการวิชาการออกแบบอาคาร

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- มอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติมในโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.2.4 การตรวจสอบหน่วยแรง
4.3 ปฏิบัติการออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน
- ปฏิบัติการวิชาการออกแบบอาคาร

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- มอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติมในโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

บทที่5 การวิเคราะห์และการออกแบบโครงข้อแข็งและกำแพงรับแรงเฉือน
5.1 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งด้วยวิธีพอร์ทอลและวิธีโครงทดแทน
5.1.1 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งด้วยวิธีพอร์ทอล
5.1.2 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งด้วยวิธีโครงทดแทน
5.2 ปฏิบัติการคำนวณโครงข้อแข็ง
- ปฏิบัติการวิชาการออกแบบอาคาร

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- มอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติมในโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

5.3 การวิเคราะห์และออกแบบกำแพงรับแรงเฉือน
5.3.1 พฤติกรรมการต้านแรงของผนัง
5.3.2 การกระจายแรงเฉือนตามส่วนของผนัง
5.3.3 การออกแบบผนังต้านแรงอัดและแรงดัด
- ปฏิบัติการวิชาการออกแบบอาคาร


กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- มอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติมในโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

5.3.4 การออกแบบผนังรับแรงเฉือน
5.3.5 ปฏิบัติการคำนวณกำแพงรับแรงเฉือน
- ปฏิบัติการวิชาการออกแบบอาคาร

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- มอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติมในโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

5.3.6 การประเมินพฤติกรรมร่วมของโครงข้อแข็งและกำแพงรับแรงเฉือน
5.3.7 ปฏิบัติการคำนวณโครงข้อแข็งและกำแพงรับแรงเฉือน

- ปฏิบัติการวิชาการออกแบบอาคาร

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- มอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติมในโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 6 การออกแบบโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหว
6.1 การออกแบบด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า
- ปฏิบัติการวิชาการออกแบบอาคาร
6.1.1 การคำนวณแรงเฉือนที่ฐานของอาคาร
- ปฏิบัติการวิชาการออกแบบอาคาร

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- มอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติมในโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

6.1.2 การกระจายแรงเฉือนที่ฐานเป็นแรงกระทำด้านข้างในแต่ละชั้น
6.1.3 ผลกระทบของ P-
6.1.4 การตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างอาคาร
- ปฏิบัติการวิชาการออกแบบอาคาร

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- มอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติมในโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

6.2 หลักการออกแบบองค์อาคารโดยหลักเสาแข็งแรง-คานอ่อน
6.3 การจัดระเบียบเหล็กเสริมในคานและเสา
- ปฏิบัติการวิชาการออกแบบอาคาร

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- มอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติมในโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 7 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
7.1 แนะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคาร
7.2 ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคาร
- ปฏิบัติการวิชาการออกแบบอาคาร

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- มอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติมในโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการปฏิบัติการวิชาการออกแบบอาคาร
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- มอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติมในโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน