รายละเอียด

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก / Reinforced Concrete Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 33051307
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Reinforced Concrete Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

บทที่ 1 บทนำ
- การจำลองโครงสร้าง
- วัสดุ

กิจกรรม : -แจ้งเอกสารประกอบการเรียนการสอน
-แจ้งเกณฑ์การทดสอบ การให้คะแนน
-แจ้งกติกา ข้อตกลง มารยาทในการเรียนการสอน
-บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 2 คานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดึงอย่างเดียว
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- ขั้นตอนการคำนวณ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
–มอบหมายงาน

บทที่ 2 คานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดึงและแรงอัด
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- ขั้นตอนการคำนวณ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
–มอบหมายงาน

บทที่ 3 ออกแบบคานเสริมเหล็กปลอกรับแรงเฉือน
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- ขั้นตอนการคำนวณ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
–มอบหมายงาน

บทที่ 4 คานรูปตัวที และ ตัวแอล
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- -ขั้นตอนการคำนวณ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
–มอบหมายงาน

บทที่ 5 คานรับแรงบิด
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- -ขั้นตอนการคำนวณ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
–มอบหมายงาน

บทที่ 6 พื้นทางเดียว พื้นยื่น
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- -ขั้นตอนการคำนวณ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
–มอบหมายงาน

บทที่ 6 พื้นสองทาง
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- -ขั้นตอนการคำนวณ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
–มอบหมายงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 7 ออกแบบบันได
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- -ขั้นตอนการคำนวณ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
–มอบหมายงาน

บทที่ 8 ออกแบบเสารับแรงในแนวแกน
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- -ขั้นตอนการคำนวณ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
–มอบหมายงาน

บทที่ 8 ออกแบบเสารับโมเมนต์
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- -ขั้นตอนการคำนวณ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
–มอบหมายงาน

บทที่ 9 ออกแบบเสายาว
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- -ขั้นตอนการคำนวณ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
–มอบหมายงาน

บทที่ 10 ออกแบบฐานรากรับแรงในแนวแกน
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- -ขั้นตอนการคำนวณ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
–มอบหมายงาน

บทที่ 10 ออกแบบฐานรากรับโมเมนต์
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- -ขั้นตอนการคำนวณ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
–มอบหมายงาน

บทที่ 10 ออกแบบฐานรากร่วม
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
-ขั้นตอนการคำนวณ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
–มอบหมายงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน