รายละเอียด

การศึกษาค้นคว้าอิสระ / Independent Study

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MSCPT601
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Independent Study
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ทำการทดลองหรือรวบรวมข้อมูลในหัวข้อวิชาการด้านพืชศาสตร์ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ แปลผล และวิจารณ์ผลเพื่อสังเคราะห์เป็นรายงานเชิงวิทยาศาสตร์

รายวิชา - การศึกษาค้นคว้าอิสระ

อาจารย์ผู้สอน