รายละเอียด

การศึกษาค้นคว้าอิสระ / Independent Study

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MSCPT601
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Independent Study
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ทำการทดลองหรือรวบรวมข้อมูลในหัวข้อวิชาการด้านพืชศาสตร์ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  แปลผลและวิจารณ์ผลเพื่อสังเคราะห์เป็นรายงานเชิงวิทยาศาสตร์

Conducting the experiment or data compilation of specific problem in plant science. Collect and analyze data in a systematic manner, interpretation and discussion for writing scientific report.

รายวิชา - การศึกษาค้นคว้าอิสระ

อาจารย์ผู้สอน