รายละเอียด

ปัญหาพิเศษ / Special Problem in Plant Science

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 4 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MSCPT401
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปัญหาพิเศษ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Special Problem in Plant Science
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาค้นคว้าและดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์  เช่น พืชไร่ พืชสวน เช่น  ไม้ดอก ไม้ผล และพืชผัก สรุปผลการทดลองและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

Conducting research on appointed topic in selected crops.  Data analysis, summarize and writing a report.

รายวิชา - ปัญหาพิเศษ

อาจารย์ผู้สอน