รายละเอียด

วิทยานิพนธ์ / Thesis

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MSCPT501
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิทยานิพนธ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thesis
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์  กำหนดกรอบแนวคิด กระบวนการวิจัย  การทำงานทดลอง  การเขียนรายงานการวิจัยในปัญหาเฉพาะทางด้านพืชศาสตร์

Literature review related to thesis. Concept framework design. Research process and conducting the experiments. Writing a research report in plant science.

รายวิชา - วิทยานิพนธ์

อาจารย์ผู้สอน