รายละเอียด

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ / Human Computer Interaction

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 22121301
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Human Computer Interaction
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

หมวดที่1ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา:   22122301 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

                                Human Computer Interaction

2. จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-5)  หน่วยกิต

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา:

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :

    4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1)  อ.อมิตตา คล้ายทอง

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          โทร.  055-298465 ต่อ 1151                E-mail.  amitta@rmutl.ac.th

    4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

          1)  อ.อมิตตา คล้ายทอง

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          โทร.  055-298465 ต่อ 1151                E-mail.  amitta@rmutl.ac.th

     

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน    : ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ชั้นปีที่ 3

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี

8. สถานที่เรียน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด: 3 พฤษภาคม 2561

รายวิชา - ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน