รายละเอียด

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ / System Analysis and Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT303
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : System Analysis and Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา      :  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

หมวดที่1ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา: BSCCT303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)

2. จำนวนหน่วยกิต:  3 หน่วยกิต หน่วยกิต (2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา:

เป็นรายวิชาในกลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพบังคับ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :

    4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1) อ.อมิตตา คล้ายทอง

              สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

              โทร.055-298465 ต่อ 1151   E-mail.  amitta@rmutl.ac.th

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน    : ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 2

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี

8. สถานที่เรียน:  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด: 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

รายวิชา - การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

อาจารย์ผู้สอน