สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่และการปรับสภาพพื้นที่เหมือง

Mine Environment and Reclamation

.เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม................................................................ .เข้าใจผลกระทบจากมลภาวะทางน้ำ ดิน เสียง คลื่นสั่นสะเทือน ฝุ่นและควันในอากาศ ...... .เข้าใจวิธีกำกับติดตาม ตรวจสอบ ตรวจวัด ป้องกัน บรรเทา ลดผลกระทบของมลภาวะสู่ชุมชน... .เข้าใจแนวคิดในการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมหลังการทำเหมืองแร่ก่อนคืนพื้นที่ประทานบัตร.... .เข้าใจบทบาทของกฎหมายที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่ บทลงโทษ ทางแพ่งและอาญา..
…ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจการเหมืองแร่ มลพิษทางน้ำ อากาศ เสียงมี่เกิดจากกิจการเหมืองแร่ การปรับปรุงแก้ไขสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่…......
…ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจการเหมืองแร่ มลพิษทางน้ำ อากาศ เสียงมี่เกิดจากกิจการเหมืองแร่ การปรับปรุงแก้ไขสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่…......
……6ชั่วโมงต่อ สัปดาห์…………………………………………
 

คุณธรรม จริยธรรม


ระดับความรับผิดชอบ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนที่ประเมิน ● หลัก เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย   ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม  จริยธรรม   เสียสละและ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ประเมินผลการนำเสนออภิปรายตามที่มอบหมาย ภาวะดินเสียและการบำบัด มีความตระหนักต่อผลประโยชน์ของชาติไทย จิตพิสัย 10
การบ้านรวม 30
สอบกลางภาค 30
สอบปลายภาค 30 ● หลัก มีวินัย ตรงต่อเวลา   รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม    เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ประเมินผลพฤติกรรมความรับผิดชอบ ในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ทุกสัปดาห์เช็คชื่อทุกคาบ จิตพิสัย 10 ● หลัก มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ     สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ประเมินผลจากการตรงเวลา วินัย การปฏิบัติตนตามกฏระเบียบของสถาบันฯ การบ้านที่ให้ทำเป็นกลุ่ม แล้วแต่ความเหมาะสม และผลัดกันเป็นหัวหน้ากลุ่ม การบ้านรวม 30 ● หลัก สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล  องค์กร  สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการสอบ และสับดาห์การเรียนเรื่องมวลชนกับงานเหมืองแร่ การทำการบ้าน และการสอบกึ่งภาคเรียน และการสอบปลาย จิตพิสัย 10
การบ้านรวม 30 ● หลัก มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ   รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเมินผลพฤติกรรมความรับผิดชอบ ในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย การบ้านทุกครั้ง โดยเฉพาะเรื่องการออกแบบในงานบำบัดสิ่งแวดล้อม จิตพิสัย 10
การบ้านรวม 30
สอบกลางภาค 30
สอบปลายภาค 30

 

ด้านความรู้


ระดับความรับผิดชอบ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนที่ประเมิน ● หลัก มีความรู้และความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบจากกิจการเหมืองแร่ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  การบ้าน ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
  2 สัปดาห์ที่มีสอบ การบ้านรวม 30
สอบกลางภาค 30
สอบปลายภาค 30 ● หลัก มีความรู้ และความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการทำเหมืองแร่ในประเด็นต่างๆ ได้ชัดเจน ประเมินจากการตอบโจทย์ปัญหาที่มอบหมายให้
และสอบ ทุกคาบมีการถามตอบเสมอ และมีแทรกในการบ้าน และการสอบ การบ้านรวม 30
สอบกลางภาค 30
สอบปลายภาค 30 ● หลัก มีความรู้และสามารถนำเอาวิธีการป้องกันและลดปัญหา ในการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน อันเนื่องมาจากกิจการเหมืองแร่ได้อย่างได้ผลในทางปฏิบัติ ประเมินจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาต่างๆ
การบ้านและสอบ ทุกคาบมีการถามตอบเสมอ และมีแทรกในการบ้าน และการสอบ การบ้านรวม 30
สอบกลางภาค 30
สอบปลายภาค 30 ● หลัก มีความรู้ และสามารถนำเอาความรู้ทั้งด้านป้องกันและลดปัญหาที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน มาใช้ร่วมกันกับความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์  เพื่อให้กิจการเหมืองแร่ยังคงดำเนินการต่อไปได้ ถึงแม้ต้องมีการลงทุนเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินกิจการ ประเมินจากผลการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง มีกรณีศึกษาให้ทำจากปัญหาในต่างประเทศด้วย ทุกคาบมีการถามตอบเสมอ และมีแทรกในการบ้าน และการสอบ การบ้านรวม 30
สอบกลางภาค 30
สอบปลายภาค 30

 

ทักษะทางปัญญา


ระดับความรับผิดชอบ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนที่ประเมิน ● หลัก มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดีต่อการเกิดปัญหาและลดปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน  โดยมีการวิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูล และใช้วิจารณญาณในการหาสาเหตุและการแก้ไขปัญหา ทุกคาบมีการถามตอบเสมอ และมีแทรกในการบ้าน และการสอบ การบ้านรวม 30
สอบกลางภาค 30
สอบปลายภาค 30 ● หลัก สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและวิธีการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ได้ ประเมินจากการอภิปรายและนำเสนอกรณีศึกษา ทุกคาบมีการถามตอบเสมอ และมีแทรกในการบ้าน และการสอบ การบ้านรวม 30
สอบกลางภาค 30
สอบปลายภาค 30 ● หลัก สามารถคิดและใช้ข้อมูลด้านการดำเนินการทำเหมืองแร่ ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการเหมืองแร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดปัญหาผลกระทบจากการดำเนินกิจการเหมืองแร่ได้ดีด้วย ประเมินจากการตอบโจทย์ปัญหา
การบ้าน และการสอบ ทุกคาบมีการถามตอบเสมอ และมีแทรกในการบ้าน และการสอบ การบ้านรวม 30
สอบกลางภาค 30
สอบปลายภาค 30

 
 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ


ระดับความรับผิดชอบ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนที่ประเมิน O รอง รู้จักบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบงานที่มอบหมาย สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและผู้ตาม ประเมินจากรายงานที่นำมาเสนอทั้งรายบุคคลและกลุ่ม แค่บางคาบดูความเหมาะสมเฉพาะงานกลุ่ม   ● หลัก สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและสอดคล้องกับวิชาชีพ ประเมินจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ทุกคาบมีการถามตอบเสมอ และมีแทรกในการบ้าน และการสอบ การบ้านรวม 30
สอบกลางภาค 30
สอบปลายภาค 30 O รอง สามารถริเริ่มแสดงการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม ประเมินจากความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน  ประเมินจากผลการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง มีกรณีศึกษาให้ทำจากปัญหาในต่างประเทศด้วย  

 
 
 
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


ระดับความรับผิดชอบ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนที่ประเมิน ● หลัก มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียนและการสื่อความหมาย ประเมินจากการเสนอกรณีศึกษาจากการค้นคว้า ทุกคาบจะมีการถามตอบแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การบ้านรวม 30
สอบกลางภาค 30
สอบปลายภาค 30 ● หลัก สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม ประเมินจากรายงานข้อมูลที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกคาบใช้ สมาร์ทโฟน และการใช้Wifi การบ้านรวม 30
สอบกลางภาค 30
สอบปลายภาค 30
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 กิจกรรมที่ ผลการ เรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ การประเมินผล 1 2.1.1-2.1.4, 3.1.1-3.1.3, 4.1.3 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 8 12 17 10% 25% 10% 25% 2 3.1.1-3.1.3, 4.1.1-4.1.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20% 3 4.1.1 5.1.1-5.1.2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1.            ประกาศกระทรวงฯ ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ-สิ่งแวดล้อม  ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2552 (ตามรูปแบบการอ้างอิง)
2.            Ministry of Natural Resources and Environment, . (2010, June 16). Defining type, size and procedure for Project or Activity which May affect community severely in respect of both the quality of Environment, Natural Resources and Health. Retrieved March 16, 2018, from http://www.onep.go.th/eia/images/3law/1definingtypesizeFirst Nameproc.pdf.
3.            Mujuru, M., & Mutanga, S. S. (Eds.). (2017). Management and mitigation of acid mine drainage in South Africa: input for mineral beneficiation in Africa. Africa Institute of South Africa.
4.            Gerritsen, R., & Haak, R. (2017). K9 Explosive and Mine Detection: A Manual for Training and Operations. Dog Training Press.
5.            Diven, R. J., & Shaurette, M. (2010). Demolition: Practices, technology, and management. Purdue University Press.
6.            Breslin, J. A., & Niewiadomski, G. E. (1996). Improving dust control technology for US mines. Impact report (No. PB--97-120687/XAB). Bureau of Mines, Washington, DC (United States).
7.            Baara, F., Gile, S., Kennedy, R., Kittisopidadit, J., Panupattanapong, T., Santoro, D., ... & Wang, T. W. (2012). Best Practices for Lead Poisoning Prevention in Urban Bangkok Communities.
8.            Edraki, M., Baumgartl, T., Manlapig, E., Bradshaw, D., Franks, D. M., & Moran, C. J. (2014). Designing mine tailings for better environmental, social and economic outcomes: a review of alternative approaches. Journal of Cleaner Production, 84, 411-420.
9.            Welker, M. A. (2009). “Corporate security begins in the community”: mining, the corporate social responsibility industry, and environmental advocacy in Indonesia. Cultural Anthropology, 24(1), 142-179.
10.          Tripathi, N., Singh, R. S., & Hills, C. D. (2016). Reclamation of Mine-impacted Land for Ecosystem Recovery. John Wiley & Sons.
11.          Hu, Z. (Ed.). (2014). Legislation, Technology and Practice of Mine Land Reclamation: Proceedings of the Beijing International Symposium on Land Reclamation and Ecological Restoration (LRER 2014), Beijing, China, 16-19 October 2014. CRC Press.
12.          Lee, A. R. (1999). Legal, Engineering, Environmental And Social Perspectives Of Surface Mining Law And Reclamation By Landfilling: Getting Maximum Yield From Surface Mines. World Scientific.
เอกสารและข้อมูลสำคัญ
1.            รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากบริษัท ABN Engineering Consultant จำกัด เป็นผู้ทำให้บริษัทเหมืองแร่ตามเอกสารแนบ ลิ้งค์ไว้ตามเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน
2.            ไพรัตน์ เจริญกิจ. (8 กันยายน 2557). ผลกระทบจากการระเบิดในงานเหมืองแร่ เอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง “แนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่”. (ตามรูปแบบการอ้างอิง)
3.            สิทธิชัย จุทอง. (17 มีนาคม 2556). เอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง “แนวทางการลดผลกระทบของฝุ่นจากการทำเหมืองแร่”.
4.            พระราชบัญญัติแร่ 2560 ประกาศกฎกระทรวงฯตามราชกิจจานุเบกษา (หลัก)
5.            พระราชบัญญัติแร่ 2560 ประกาศกฎกระทรวงฯตามราชกิจจานุเบกษา (รองเพื่อเปรียบเทียบ)
ทรัพยากรอื่น ๆ เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร ครุภัณฑ์ เป็นต้น
1.            เครื่องคิดเลขที่สามารถคำนวณสูตรทางวิศวกรรมได้
2.            สมาร์ทโฟนที่มี ไจโรสโคปอยู่ข้างใน ไมค์โครโฟน พร้อมทั้งซอฟท์แวร์ ต่อการใช้งานของ การวัดแสง
3.            WiFi ฟรีของมหาวิทยาลัย ซึ่ง นศ.สามารถใช้ได้อยู่แล้ว
4.            คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานโปรแกรมคำนวณ เอ็กเซลได้หรือเทียบเท่า
5.            ล้อกอินที่สามารถเข้าถึงการ ดาวน์โหลดเปเปอร์ที่ มหาวิทยาลัยรองรับ ซึ่งถ้ามีสภาพเป็น นศ จะเข้าถึงได้อยู่แล้ว
6.            Free toolbox ออนไลน์ เพื่อใช้ไว้ conversion หน่วยเพื่อฝึกในงานคำนวณ หน่วยมาตรวัดไทย เมตริกซ์ อังกฤษ เช่น ไร่ ตารางวา ตารางเมตร เอเคอร์
7.            โปรแกรม กูเกิลเอิร์ท ที่ได้ทำการลงเส้นระดับชั้นความสูง (Contour line) โดยมาตราส่วนต่ำสุดที่ 1 ต่อ 50,000
8.            เข็มทิศแบบปกติที่ สเกลชัดเจน หรือ GPSในสมาร์ทโฟนก็ใช้ได้ถ้า ดาวน์โหลดแอพฯมาใช้
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
  2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
  3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
  4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 


 


5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ