การฝึกงานทางวิชาชีพ

Job Internship

เพื่อการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานด้านบัญชีในองค์กรต่างๆ เช่น นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้านวิชาชีพ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ  นักศึกษาจะต้องเข้าฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานนั้น โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่องค์กรมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกำหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงานให้นักศึกษา เพื่อประเมินผลการศึกษา
จุดมุ่งหมายของการฝึกงาน เมื่อสิ้นสุดนักศึกษาสามารถ

 เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการประยุกต์ให้เกิดผลทางปฏิบัติ  เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนำความรู้มาใช้ในการทำงาน  เรียนรู้และฝึกประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมจริง  พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  ประยุกต์เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมจริง  เข้าใจชีวิตการทำงานและวัฒนธรรมองค์กร

 ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น และสามารถทำงานร่วมกันได้
เน้นการปฏิบัติงานด้านบัญชีในองค์กรต่างๆ เช่น นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้านวิชาชีพ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ  นักศึกษาจะต้องเข้าฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานนั้น โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่องค์กรมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกำหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงานให้นักศึกษา เพื่อประเมินผลการศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล