สัมมนาทางการจัดการ

Seminar in Management

เข้าใจวิธีการและหลักการจัดสัมมนา มีทักษะในการจัดสัมมนา สัมมนากรณีศึกษาและปัญหาสำคัญๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน บูรณาการทฤษฎี ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ศึกษาจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริง

เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการวิชาการความรู้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และช่วยฝึกทักษะ
การจัดสัมมนา
ศึกษาและสัมมนาปัญหาสำคัญ ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเน้นทางด้านการจัดการของกลุ่มวิชาชีพ โดยบูรณาการทฤษฎี ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ศึกษามาเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพและปัญหาต่างๆ ของการจัดการในธุรกิจใช้กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริง อภิปรายเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติทักษะการจัดสัมมนาวิชาการ
3.1 อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา  แจ้งช่องทางสำหรับการส่งงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
3.2 อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ภาวะผู้นำ และสร้างจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตรดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจลการลงทุนบุคคลองค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ เช่น การใช้ Wed-board การขายของผ่านอินเตอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง อภิปรายกลุ่ม กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้ในหลักการความสำคัญ องค์ประกอบของ การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจลการลงทุนภาระหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจ ความเกี่ยวข้องการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจลการลงทุนและธุรกิจ  องค์ประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจลการลงทุนที่มีผลกระทบของการใช้ดำเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อต่อบุคคลและสังคม
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และโครงงาน Problem–based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
2.3.2  ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem–based Learning
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจลการลงทุน
3.2.1  การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานหรือกรณีศึกษาที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2อภิปรายกลุ่ม
3.2.3  วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
3.2.4  การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ       
3.3.1  สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้ความรู้การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจลการลงทุน
3.3.2  วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3.3.3  สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2  พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบงานที่มอบหมายครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2  มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้านวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง การนำตัวอย่างของธุรกิจ หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.3  การนำเสนอรายงาน
4.3.1  ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3  ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1.1  ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4  พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5  ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น Wed Board Blog, e-facebook
5.1.6  ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2  นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1  ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.3, 3.1 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค จัดโครงการนอกสถานที่ 4 9 17 17 10% 20% 20% 30%
2 1.2, 1.3, 3.2 การมีส่วนร่วม อภิปรายกิจกรรมโครงการฯ ทำแบบฝึกหัด และการนำเสนอกรณีศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 1.1, 1.3, 4.1, 5.1, 5.2 สังเกตการเข้าชั้นเรียน สังเกตการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น ตลอดภาคการศึกษา 10%
เกษกานดา  สุภาพจน์. การจัดสัมมนา. กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, 2555.
ทัศนีย์  วิศาลเวชกิจ. การประชุมสัมมนา. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

 
บทความหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ประชาชาติธุรกิจฯลฯ
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

     1.2  การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน
1.3  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1  ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
2.2  การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมหา เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการเรียนการสอนวิธีการฝึกการวิเคราะห์และ การจัดสัมมนา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
โดยทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมายรวมถึงการให้คะแนนพฤติกรรม
ระหว่างการเข้าเรียนและการร่วมกิจกรรมตลอดจนการจัดสัมมนา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุง